TOSHKENTDAGI Polpharma O'zbekiston OFISI
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Qozitarnov ko'chasi, 50 uy